پرندگان بی پایان

هر ساله بیش از یک میلیون پرنده مهاجر وارد استان گلستان می شوند اما با وجود قوانین حساب نشده در مورد شکار و استفاده بی رویه از سموم و کود و همچنین تخریب زیستگاه آنها تعداد اندکی از این پرنده ها به سرزمین شان بازمی گردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

پنج پرده در باب غذای ایرانی

پنج پرده در باب غذای ایرانی

این پیکان

این پیکان