پالیزار

زمین زیر پای آلتاجک پر از دانه های خوردنی است و پرنده های گرسنه در انتظارند تا کلاه آلتاجک را باد بردارد.

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

دست به مهره

دست به مهره

مرا ببوس

مرا ببوس

همه نیمه من

همه نیمه من