همسفر

همسفر نگاهی انداخته است به شیوه انتخاب همسر در سه دهه گذشته در خانواده هایی با فرهنگ های مختلف.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

اختاپوس

اختاپوس

پیرنیا باغبان گل‌ها

پیرنیا باغبان گل‌ها

مرا ببوس

مرا ببوس