نیایش در مسیر زمان

مستند نیایش در مسیر زمان به بررسی ادیان مختلف از پیش از تاریخ تا کنون پرداخته است و گواه و مستنداتی برای مبعوث شدن پیامبر اکرم(ص) و خاتم بودن وی از دیگر ادیان بیان کرده و همچنین نیایش‌های ادیان مختلف را با هم و به صورت مشترک در ایران نشان می‌دهد.

 

 

 

 

برسد به دست آقای بنان

برسد به دست آقای بنان

شیر صحرا

شیر صحرا

گرمابان

گرمابان