نزدیک تر از نفس

یک متصدی زن غسالخانه درباره علل اشتغال به این کار صحبت می‌کند. این دختر 22 سال سن دارد و برای شناخت علل زندگی و مرگ به این غسالخانه در بهشت زهرا آمده است.

 

 

 

 

 

 

 

طهران در گذر لوطی ها

طهران در گذر لوطی ها

شیر پوشان

شیر پوشان

شاعر بهشتی

شاعر بهشتی