نجات از نوع دوم

در جریان زلزله اردبیل دو پدر در یک روستا برای نجات فرزندان خود اقدام می کنند که یکی باعث مرگ فرزند دختر و نوه هایش می شود و دیگری دختر 39 روزه خود را از زیر آوار بیرون می کشد . زلزله باعث اتفاقات جدیدی در این روستا شده است. 

 

 

 

 

کافه تهران

کافه تهران

پرنده آبی

پرنده آبی

دایره داوود

دایره داوود