ناخدا سلیمان


مستند ناخدا سلیمان درباره سلیمان ناخدای کشتی به نمک نشسته در یکی از بنادر دریاچه ارومیه، که بعد از خشک شدن دریاچه به کار کشاورزی مشغول است اما کشاورزی تحت تاثیر بحران دریاچه در حال دگرگونی و نابودی است. سلیمان ناخدای کشتی به نمک نشسته در دریاچه ارومیه است که پس از خشک شدن تدریجی دریاچه، کار خود را از دست داده است. تنها کار برای امرار معاش او و خانواده‌اش، ناخدایی روی کشتی در دریاچه ارومیه بود که پس از بیکار شدنش به کشاورزی مشغول است؛ کاری که تحت تاثیر بحران دریاچه ارومیه از آینده‌ای برخوردار نیست.
 متاسفانه خشک شدن تدریجی دریاچه ارومیه بر کشاورزی مردم این منطقه تاثیر گذاشته است. بادهای محلی هم سبب می‌شود ریزگردهای روی دریاچه، بر محصولات کشاورزی بنشیند. مزرعه ناخدا سلیمان هم از این قاعده مستثنی نیست. او بعد از خشک شدن دریاچه ارومیه، حالا با خطر از دست دادن محصولات کشاورزی خود نیز مواجه است. مستند" ناخدا سلیمان" در حقیقت نمایشگر درد وآلام مردمان منطقه دریاچه ارومیه است.   
 

 

 

 

 

 

کافه تهران

کافه تهران

پرنده آبی

پرنده آبی

دایره داوود

دایره داوود