ناخدا سلیمان

سلیمان ناخدای کشتی به نمک نشسته در یکی از بنادر دریاچه ارومیه می باشد . که بعد از خشک شدن دریاچه به کارکشاورزی مشغول است . که کشاورزی تحت تاثیر بحران دریاچه در حال دگرگونی و نابودی است.   

 

 

 

 

 

 

 

طهران در گذر لوطی ها

طهران در گذر لوطی ها

شیر پوشان

شیر پوشان

شاعر بهشتی

شاعر بهشتی