میان سایه و نور

مستندی درباره اندیشه‌، سبک و آثار "فرح اصولی‌"، نقاش معاصر ایرانی است‌. وی به دنبال یافتن فرم معناداری برای ابراز افکار و عقاید خود در آثارش است و این فرم را در سنت غنی و زیبایی لطیف موجود در نقاشی‌ها، معماری و هنرهای زینتی ایران پیدا کرده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

پنج پرده در باب غذای ایرانی

پنج پرده در باب غذای ایرانی

این پیکان

این پیکان