مکرمه، خاطرات و رویاها

مکرمه زن سال خورده ایست در یکی از روستاهای مازندران که خواندن و نوشتن نمی داند و ناگهان به نقاشی روی می آورد. او در نقاشی خاطرات و رویاهای خود رابطه مرد و زن، ارباب و رعیت، انسان و خدا را به سبک ویژه ای تصویر می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

پنج پرده در باب غذای ایرانی

پنج پرده در باب غذای ایرانی

این پیکان

این پیکان