مکران گنج بی‌کران

مستند «مکران گنج بیکران» درخصوص بررسی ظرفیت ها و محدودیت های دریای مکران است.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

انقلاب تقاطع استاد نجات الهی

انقلاب تقاطع استاد نجات الهی

جای نگرانی نیست

جای نگرانی نیست

کلیسائی در بازار

کلیسائی در بازار