مکران گنج بی‌کران

مستند «مکران گنج بیکران» درخصوص بررسی ظرفیت ها و محدودیت های دریای مکران است.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

پنج پرده در باب غذای ایرانی

پنج پرده در باب غذای ایرانی

انقلاب تقاطع استاد نجات الهی

انقلاب تقاطع استاد نجات الهی

این پیکان

این پیکان