مکران گنج بی‌کران

مستند «مکران گنج بیکران» درخصوص بررسی ظرفیت ها و محدودیت های دریای مکران است.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

پسران سندباد

پسران سندباد

چرخ ناکوک

چرخ ناکوک

زمستان یورت

زمستان یورت