ماده 61

این فیلم در باره زنانی است که مورد تجاوز قرار گرفته اند و برای رهایی و دفاع از بدن خود متجاوز را کشته اند. حال در انتظار قصاص در زندان بسر می برند. این زنها میگویند چه باید کرد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

پنج پرده در باب غذای ایرانی

پنج پرده در باب غذای ایرانی

این پیکان

این پیکان