قهر کتاب

این مستند نگاهی است به صنعت کتاب در شیراز از گذشته تا کنون.

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

اختاپوس

اختاپوس

پیرنیا باغبان گل‌ها

پیرنیا باغبان گل‌ها

مرا ببوس

مرا ببوس