قاشق

زندگی کودکان در منطقه‌ای کردنشین که توسط پدر و مادران خود سر مسائل تربیتی به شکلی سنتی تنبیه می‌شوند .این مستند به واکاوی تأثیرات این تنبیه (داغ کردن با قاشق) بر جسم و روح کودکان می‌پردازد.

کنون رزم سهراب و رستم شنو

کنون رزم سهراب و رستم شنو

خون سرد

خون سرد

مرثیه ایی برای لاله زار

مرثیه ایی برای لاله زار