قارلی یوللار - جاده های برفی

در روستاهای اردبیل اکثر دختران در دوره راهنمایی به دلیل نبود مدرسه راهنمایی در روستای خودشان مجبور به ترک تحصیل می شوند . علت های ترک تحصیل دختران از چهار جنبه بررسی می شود .

1 - نبود مدرسه

2 - فرهنگ غلط خانواده

3 - وضعیت مالی خانواده ها

4 - شرایط جغرافیایی و مشکلات اقلیمی.

 

طهران در گذر لوطی ها

طهران در گذر لوطی ها

شیر پوشان

شیر پوشان

شاعر بهشتی

شاعر بهشتی