قارلی یوللار - جاده های برفی

در روستاهای اردبیل اکثر دختران در دوره راهنمایی به دلیل نبود مدرسه راهنمایی در روستای خودشان مجبور به ترک تحصیل می شوند . علت های ترک تحصیل دختران از چهار جنبه بررسی می شود .

1 - نبود مدرسه

2 - فرهنگ غلط خانواده

3 - وضعیت مالی خانواده ها

4 - شرایط جغرافیایی و مشکلات اقلیمی.

 

مادرم ایل من

مادرم ایل من

زمستان چای

زمستان چای

دست و دیده

دست و دیده