فصل باد های گرم

معلمی در یکی از روستاهای استان سیستان و بلوچستان در جامعه مردسالار با بی سوادی دختران مبارزه می کند . شرایط شغلی معلمین نهضت سوادآموزی با مقاومت برخی از اهالی از مواردی است که در فیلم بدان پرداخته شده است

 

 

 

 

کافه تهران

کافه تهران

پرنده آبی

پرنده آبی

دایره داوود

دایره داوود