فریاد فشرده

پرتره یک نوازنده و دانشجوی اخراجی جوان(‌محسن نامجو)‌؛ این مستند تلاش می‌کند با نگاه تازه‌ای در فرم حرف‌ها و اجراهای نامتعارف این نوازنده را که با افکار‌گاه خلاقانه و گاه خام دستانه‌ او همراه است بازنمایی کند‌.

 

 

 

 

 

طهران در گذر لوطی ها

طهران در گذر لوطی ها

شیر پوشان

شیر پوشان

شاعر بهشتی

شاعر بهشتی