عکاسخانه

از حدود 1320 خورشیدی تا کنون عکاسی زیارتی آرام و بی صدا کار خود را انجام می دهد عکاسی که با تمام ویژگیهایش خاص مشهد است هیچ عکسی در ایران این همه عزیز نیست. 

 

 

 

 

 

برسد به دست آقای بنان

برسد به دست آقای بنان

شیر صحرا

شیر صحرا

گرمابان

گرمابان