طهران در گذر لوطی ها

طهران در گذر لوطی ها مجموعه گفتگو‌هایی است با پیشکسوتان تهران قدیم ( آقایان مرتضی احمدی، مرشد مرادی، بهمن مفید، طالقانی و ...) در مورد لوطی‌های دهه 20 تا 40 نظیر طیب‌، دادکان‌، پهلوان تختی و ... 
کافه تهران

کافه تهران

پرنده آبی

پرنده آبی

دایره داوود

دایره داوود