طهران در گذر لوطی ها

طهران در گذر لوطی ها مجموعه گفتگو‌هایی است با پیشکسوتان تهران قدیم ( آقایان مرتضی احمدی، مرشد مرادی، بهمن مفید، طالقانی و ...) در مورد لوطی‌های دهه 20 تا 40 نظیر طیب‌، دادکان‌، پهلوان تختی و ... 
طهران در گذر لوطی ها

طهران در گذر لوطی ها

شیر پوشان

شیر پوشان

شاعر بهشتی

شاعر بهشتی