شیر پوشان

این مستند به بازنمایی مراسم شیرپوشان در یزد می‌پردازد، این مراسم براساس این عقیده است که‌؛ پس از واقعه عاشورا، شیری بر پیکر کشتگان آمده و بر آن‌ها زاری می‌کرده است. در این مراسم فردی لباس شیر پوشیده و به بازسازی آن واقعه می‌پردازد.
طهران در گذر لوطی ها

طهران در گذر لوطی ها

شیر پوشان

شیر پوشان

شاعر بهشتی

شاعر بهشتی