شکاف

مستند شکاف درباره قمه زنی و آسیب شناسی شیوه عزاداری در ایام عاشورا می باشد.

 

 

توجه: این فیلم صحنه هایی دارد که ممکن است، مناسب مشاهده همگان نباشد.

 

دسته بندی در هاشور

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

پنج پرده در باب غذای ایرانی

پنج پرده در باب غذای ایرانی

این پیکان

این پیکان