شاعر بهشتی

مستندی درباره‌ی واخوشتی شاعر و ایران‌شناس مشهور گُرجی است و زندگی و شخصیت وی را از زبان ادیبان و روزنامه نگاران گرجی بیان می‌کند. 

طهران در گذر لوطی ها

طهران در گذر لوطی ها

شیر پوشان

شیر پوشان

شاعر بهشتی

شاعر بهشتی