شاعر بهشتی

مستندی درباره‌ی واخوشتی شاعر و ایران‌شناس مشهور گُرجی است و زندگی و شخصیت وی را از زبان ادیبان و روزنامه نگاران گرجی بیان می‌کند. 

کافه تهران

کافه تهران

پرنده آبی

پرنده آبی

دایره داوود

دایره داوود