سرخو

این مستند به موضوع  ناقص سازی جنسی (ختنه دختران) در ایران می‌پردازد.

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

دست به مهره

دست به مهره

مرا ببوس

مرا ببوس

عشق من تبریز

عشق من تبریز