زمستان چای

ضمن گفتگو با کشاورزان‌، کارخانه داران و دیگر دست اندر‌کاران صنعت چای کشور و سندیکا‌ های مربوط وضعیت کشت چای را بررسی می‌کند و روند رو به زوال آن‌را به زمستان تشبیه می‌کند. 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

انقلاب تقاطع استاد نجات الهی

انقلاب تقاطع استاد نجات الهی

جای نگرانی نیست

جای نگرانی نیست

کلیسائی در بازار

کلیسائی در بازار