راه طی شده

مستندی مبتنی بر آرشیو و تولید که به بررسی زندگی سیاسی مهندس بازرگان می پردازد .

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

زن و حیوان

زن و حیوان

واتس اپ

واتس اپ

پنج پرده در باب غذای ایرانی

پنج پرده در باب غذای ایرانی