راه طی شده

مستندی مبتنی بر آرشیو و تولید که به بررسی زندگی سیاسی مهندس بازرگان می پردازد .

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

دست به مهره

دست به مهره

مرا ببوس

مرا ببوس

عشق من تبریز

عشق من تبریز