دو زن

این مستند از طریق همراهی و گفتگو با دو زن روستایی شمال کشور بخشی از تلاش آنها را برای چیدن سبزی کوهی و شالیکاری به منظور کسب معاش اندک روزانه به تصویر می کشد .

 

 

 

 

 

 

کافه تهران

کافه تهران

پرنده آبی

پرنده آبی

دایره داوود

دایره داوود