دوستان و برادران

روایت موازی دو جوان بلوچ که یکی در دانشگاه و دیگری در حوزه علمیه تحصیل می کند. فیلم به تفاوت ها و شباهت های نگاه این دو جوان به جامعه اطرافشان می پردازد. در این رفت و برگشت بین دو نگاه علت و معلولی ، علمی و نگاه دینی ، تماشاگر به درک بهتری از فضای این دو جوان و جهان بینی آنها می رسد

 

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

پنج پرده در باب غذای ایرانی

پنج پرده در باب غذای ایرانی

این پیکان

این پیکان