دوز

این مستند درباره محیط‌بانانی است که در ناحیه دریاچه ارومیه خدمت می‌کنند‌. آنها به حیوانات منطقه مثل آهو‌ها آب داده و به‌ پرنده‌هایی را که در آب می‌افتند و بلورهای نمک بدنشان را می‌پوشاند، کمک می‌کنند‌. یکی از محیط‌بان‌ها در یکی از جزایر وسط دریاچه می‌ماند و به خاطر نمک زیاد آب، نمی‌تواند قایق‌اش را حرکت دهد‌. شب هنگام قایقی برای کمک او می‌آید‌. پرنده‌های این دریاچه به خاطر نمک زیاد آب از بین می‌روند‌.طهران در گذر لوطی ها

طهران در گذر لوطی ها

شیر پوشان

شیر پوشان

شاعر بهشتی

شاعر بهشتی