دست به مهره

کورش حافظی سال ها با انواع بیماری ها و سرطان ها دست و پنجه نرم کرد. دلسرد نشد و با عشق و امید زندگی کرد. این فیلم روایت بیم و امیدهای اوست در جدال با زندگی.

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

دست به مهره

دست به مهره

مرا ببوس

مرا ببوس

عشق من تبریز

عشق من تبریز