در قفس

نماد نُت سل در قفس و پرنده‌هایی که در قفس زندانی‌اند آغازگر فیلم است. درختی قطع می‌شود و مراحل ساخته شدن ساز ویولن در کارگاه به تصویر در می‌آید . 

 

 

 

 

 

 

 

مادرم ایل من

مادرم ایل من

زمستان چای

زمستان چای

دست و دیده

دست و دیده