در قفس

نماد نُت سل در قفس و پرنده‌هایی که در قفس زندانی‌اند آغازگر فیلم است. درختی قطع می‌شود و مراحل ساخته شدن ساز ویولن در کارگاه به تصویر در می‌آید . 

 

 

 

 

 

 

 

طهران در گذر لوطی ها

طهران در گذر لوطی ها

شیر پوشان

شیر پوشان

شاعر بهشتی

شاعر بهشتی