دختر فرمانفرما

مریم فیروز خواهر نصرت الدوله فیروز و دختر عبدالحسین فرمانفرما (نوه عباس میرزا، حاکم، وزیر و رئیس‌الوزرای معروف دوره قاجار و از متمولین طراز اول ایران) زندگی پرفراز و نشیبی را در زندگی خصوصی و حیات اجتماعیش از سر گذرانده است این فیلم روایتگر این فراز و فرودها از زبان خودش در سن 95 سالگی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

پنج پرده در باب غذای ایرانی

پنج پرده در باب غذای ایرانی

این پیکان

این پیکان