خون است دلم برای ایران

پرتره دکتر "منوچهر ستوده" استاد تاریخ ایران است‌.آثار ایشان از طرف استاد شفیعی کدکنی این‌طور ارزیابی شده‌است‌: از این پس هرکس بخواهد در تاریخ تحقیق کند قطعا یکی از منابع و مدارک مهمش استناد به پژوهش های ایشان است. دکتر ستوده در رشته جغرافیای تاریخی همت بسیار گماشت.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

پسران سندباد

پسران سندباد

اعتراض خاموش

اعتراض خاموش

مرده پیچ

مرده پیچ