خون است دلم برای ایران

پرتره دکتر "منوچهر ستوده" استاد تاریخ ایران است‌.آثار ایشان از طرف استاد شفیعی کدکنی این‌طور ارزیابی شده‌است‌: از این پس هرکس بخواهد در تاریخ تحقیق کند قطعا یکی از منابع و مدارک مهمش استناد به پژوهش های ایشان است. دکتر ستوده در رشته جغرافیای تاریخی همت بسیار گماشت.

 

 

 

 

کنون رزم سهراب و رستم شنو

کنون رزم سهراب و رستم شنو

خون سرد

خون سرد

مرثیه ایی برای لاله زار

مرثیه ایی برای لاله زار