خاطرات یک قاضی

مصائب، مشکلات داوری و حواشی آن در فوتبال ایران به روایت "مسعود مرادی"‌
در این مستند صحنه‌هایی از اعتراضات لجام گسیخته تماشاگران، اعتراضات تند و بد‌دهنی مسئولین تیم‌ها و فشار‌هایی که یک داور با آن روبرو است دیده می‌شود.‌

 

 

 

 

طهران در گذر لوطی ها

طهران در گذر لوطی ها

شیر پوشان

شیر پوشان

شاعر بهشتی

شاعر بهشتی