جهله

فرایند تولید نوعی کوزه در میناب و استان هرمزگان که به عنوان یکی از ادوات کوبه ای در گروه سازهای موسیقی بندری نواخته می شود.

 

 

 

 

 

 

 

کافه تهران

کافه تهران

پرنده آبی

پرنده آبی

دایره داوود

دایره داوود