جمعه قالی

هر ساله در دومین جمعه ماه پاییز مراسمی آیینی در مشهد اردهال برگزار می شود که ریشه در باورهای اسطوره ای کهن دارد . این مستند نگاهی تصویری به این واقعه دارد.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

پنج پرده در باب غذای ایرانی

پنج پرده در باب غذای ایرانی

این پیکان

این پیکان