تعزیه

مشاهده مستقیم مراسم تعزیه در دماوند و ثبت حالات مردم و لحظات این مراسم‌. این فیلم بصورت نگاتیو ضبط شده و تاریخ آن نامشخص است.

کافه تهران

کافه تهران

پرنده آبی

پرنده آبی

دایره داوود

دایره داوود