تعزیه

مشاهده مستقیم مراسم تعزیه در دماوند و ثبت حالات مردم و لحظات این مراسم‌. این فیلم بصورت نگاتیو ضبط شده و تاریخ آن نامشخص است.

طهران در گذر لوطی ها

طهران در گذر لوطی ها

شیر پوشان

شیر پوشان

شاعر بهشتی

شاعر بهشتی