ترانه اندوهگین کوهستان

این فیلم در آسایشگاه اعصاب و روان مرکز اردبیل ساخته شده‌است و با بیمارانی که در جنگ تحمیلی دچار موج گرفتگی شده‌اند صحبت می‌کند‌. بیان آرزوها و خواسته‌ها و علاقه‌مندی آنها نسبت به خانواده و واقعه طلاق قصه ی آنها را درد آورتر می‌کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

پنج پرده در باب غذای ایرانی

پنج پرده در باب غذای ایرانی

این پیکان

این پیکان