تب مسین

نگاهی به صنعت مس سرچشمه کرمان و تبعات ناشی از آن بر محیط زیست انسانی ، حیوانی و گیاهی منطقه.

 

 

 

 

 

 

 

مادرم ایل من

مادرم ایل من

زمستان چای

زمستان چای

دست و دیده

دست و دیده