بعد از کنکور

فیلم به بررسی شرایط زندگی دانشجویان یک دانشگاه هنر در شهری سنتی می پردازد.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

پسران سندباد

پسران سندباد

چرخ ناکوک

چرخ ناکوک

زمستان یورت

زمستان یورت