این یک جسد نیست

مستندسازی با قراردادن خود در جایگاه یک اهداکننده پیکر ، معضلات این کار را به تصویر کشیده و از خلال گفتگو با پزشکان و اساتید دانشکده های پزشکی کشور و همچنین افرادی که پیکر خود را برای انجام تشریح اهدا کرده اند به واکاوی معضل کمبود جسد برای آموزش در دانشگاه های پزشکی ایران می پردازد.  

 

 

 

 

 

طهران در گذر لوطی ها

طهران در گذر لوطی ها

شیر پوشان

شیر پوشان

شاعر بهشتی

شاعر بهشتی