این پیکان

این مستند درباره اتومبیل پیکان و سرنوشت آن در ایران است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

دست به مهره

دست به مهره

مرا ببوس

مرا ببوس

عشق من تبریز

عشق من تبریز