اول پاییز

این فیلم حکایتگر رابطه مادری با فرزندش است  که در آستانه هجده‌سالگی است.

 

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

دست به مهره

دست به مهره

مرا ببوس

مرا ببوس

همه نیمه من

همه نیمه من