اولین در از آسمان

«اولين در از آسمان» روايت زندگی شهروند گمنامی است كه خود را همچون «گاندی» مبارزی خستگی ناپذير در راه آزادی، صلح و آشتی ملت‌ها می داند. دكتر محمد ترقی، آرمانگرايی است كه می كوشد مطابق اعتقاداتش زندگی كند. او علیرغم داشتن زمينی به مساحت چهارهزار متر در شمالی ترين نقطه‌ی تهران، دراتاق محقری زندگی می كند و از راه گردآوری و فروش مواد بازيافتی در زباله‌ها، روزگار می گذراند. رويای بزرگ او اما، تبديل اين ملك به خانه‌ی صلح و دوستي ملل است.

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

پنج پرده در باب غذای ایرانی

پنج پرده در باب غذای ایرانی

این پیکان

این پیکان