آینه های پریده رنگ

"شوبو" زنی جوان است که برای بچه دار شدن در برزخ تردیدی قرار گرفته و انگار برای مادر شدن فرصت چندانی ندارد. او در آن روز مهم باید تصمیم نهایی خود را بگیرد. تصمیمی که هم برای او هم برای اطرافیانش سرنوشت ساز خواهد بود

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

انقلاب تقاطع استاد نجات الهی

انقلاب تقاطع استاد نجات الهی

جای نگرانی نیست

جای نگرانی نیست

کلیسائی در بازار

کلیسائی در بازار